Anita Kokevski Receptionist

Anita Kotevski

Senior Receptionist Anita Kotevski

Anita Kotevski is a Senior Receptionist at Core Dental Caroline Springs.Meet the rest of our team